מוזיאון הרב מוהליבר
פרק 09

מסעו של הרב מוהליבר בראש משלחת חובבי ציון לארץ ישראל- תר"ן

מסעו של הרב מוהליבר בראש משלחת חובבי ציון לארץ ישראל- תר"ן

זמן קצר לאחר ועידת אודסה, תנועת "חיבת ציון" קיבלה הכרה רשמית מהשלטון הרוסי. הרב מוהליבר יצא בראש משלחת גדולה של "חובבי ציון" לביקור בארץ ישראל כדי לבחון את מצב המושבות ולהקים ועד פועל של חובבי ציון בארץ. המשלחת עברה בנמלי מזרח הים התיכון והרב מוהילבר נפגש שם עם מנהיגים יהודיים חשובים והתקבל בכבוד מלכים. בארץ ישראל התקבל בהתלהבות הן על ידי אנשי "היישוב החדש" והן על ידי אנשי "היישוב הישן", לראשונה מאז המחלוקת החריפה שנתגלעה בינו ובין רבני הישוב הישן בעניין השמיטה. 

ביקורו של הרב בירושלים וקבלת הפנים שערכו לו אנשי הישוב הישן תוארה במספר רב של עיתונים בעולם היהודי, בין היתר בדברים הבאים שנכתבו בעיתון "המגיד" על דרשתו של הרב מוהליבר בבית הכנסת "החורבה" בנושא חשיבות אחדות בין הפלגים השונים:

"ביום השלישי בבוקר נדבקו מודעות בכל החוצות לאמר: "היום בשנה העשירית אחר תפלת המנחה ידרוש הרה"ג הגדול מוהר"ר שמואל מאהליווער הי"ו ראבדק"ק ביאליסטאק בביהכ"נ בית יעקב בחורבת ריה"ח ז"ל". כשעה עוד לפני העת הקבועה נקבצו המון רב מקהלות האשכנזים לביהכ"נ הנזכר והבית נמלא עד אפס מקום לעמוד, ובשעה העשירית הופיעו לביהכ"נ הדרת כבוד הרה"ג הגדולים הרב סלנט והרב מוהליבר ולפניהם השמשים לפנות הדרך בין ההמון הרב. 

כבוד הרש"מ עלה על המעלות שלפני "ארון העדות" ומשם הטיף אמרותיו אמרות טהורות בשפה צחה ונעימה, ויעורר את השומעים כי תחדלנה הכתות לריב אשה את רעותה כי יתאחדו לקבל כל דבר טוב ומועיל, והטיף כטל דבריו על הפרץ הרחב בין עדות האשכנזים והספרדים אשר בשביל עסקי ממונות יתרחב הפרץ ותגדל השנאה בין עדה לעדה, על השלום כי נפקד מקומו בעיה"ק, על אשר ירחקו את אלה אשר לא יחשבו כמוהם, ועוד דברי מוסר בהשכל ודעת אשר לקחו לב כל השומעים הרבים, כן הרבה לחדש חדושים באורייתא בהגיון ושכל ישר המובן לכל. כשעה הטיף דבריו הנכבדים, גם בדבר ישוב א"י דבר דברים נחמדים, כל העם התרגשו מדברי פי חכם כזה, וישבעו ענג ויצאו כל העם שבעי רצון."

הרב מוהליבר עמד בראש המשלחת שביקרה כמעט בכל המושבות החדשות, והתרגש עד דמעות מצפייה ביהודים עובדי אדמה ובעלי מלאכה. כך תיאר אהרן אייזנברג את מה שאירע במהלך ביקור המשלחת בראשון לציון: " יושבים הסתתים ועובדים, עובדים ושרים. הולמים הפטישים והולמים הלבבות. על גל אבנים ליד המסתתים ישב לו הרב שמואל מוהליבר, שביקר אז בארץ, ומתיעץ אתם. מדבר ובוכה, בוכה ומברך 'שהחיינו' על שזכה לראות את 'בני משה' נעשים סתתים והחולין נעשה קודש".

במהלך המסע רכשו משתתפיו את אדמות "דוראן", עליהן הוקמה לימים המושבה רחובות. הרב מוהליבר רכש לעצמו שתי חלקות במושבה ונרשם לחבר בה. 

 

לאחר שהייה של חודש בארץ  פרסם הרב מוהליבר את מאמרו "מטרת נסיעתי לארצנו הקדושה" ובו סקר את מצב המושבות והיישוב היהודי בארץ והציע פעילות לחיזוק היישוב היהודי. 

 

על המסע ראו עוד:

1. הרב שמואל מוהליבר, "מטרת נסיעתי לארצנו הקדושה" ספר "שיבת ציון" קובץ מאמרי גאוני הדור בשבח יישוב ארץ ישראל מאת אברהם יעקב סלוצקי, מהדורה שביעית, מכון הר ברכה תש"ס

2. חיים אליעזר מושקאט, "על הרי ישראל", ירושלים תר"ן. (מהדורה מדעית כעת בעריכה)

3. עלון ציוני דרך גיליון מספר 40

4. אילה שקלאר "המרגלים של ימי העליה הראשונה", מקור ראשון י"ח סיון תש"ף

תפריט נגישות